2015 Life

   January   
【小百岳】巴塱衛山

 【小百岳】石壁山 / 嘉南雲峰大津瀑布 / 六堆客家園區   February   
【小百岳】後尖山


0227 露營

   March   
【小百岳】向天湖山+光天高山


   April   

  May   

0607  聖誕千秋
0606  白賓山

0802新厝熱鬧 康府元帥
【小百岳】紅毛埤山+蘭潭步道


【RUN】屏科大-公益馬拉松


【RUN】旗津-run with love

【RUN】仁武-谷樹盃


沒有留言: